Отворени приступ

Српски историјски часопис је доступан у режиму отвореног приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта часописа и користити у складу са лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Поступак предавања рукописа, рецензија и објављивање радова су бесплатни.

Ауторска права

Објављено под условима Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) која допушта кориштење, дијељење и умножавање дјела, али само у некомерцијалне сврхе и уз услов да се исправно цитира дјело и аутор, те упути на извор. Лиценца не допушта дијељење дјела у прерађеном или измијењеном облику.

Аутори задржавају права над својим радовима.

Самоархивирање

Часопис подстиче самоархивирање и омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију рукописа, као и финалну, објављену верзију (верзију издавача), у ПДФ формату депонују у институционално спремиште (репозиторијум) и/или некомерцијалне базе података, да га објаве на личним веб страницама, укључујући и профиле на друштвеним мрежема за научнике, и/или на сајту институције у којој су запослени, у складу са одредбама Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), у било које вријеме након објављивања у часопису. При томе се морају навести основни библиографски подаци о чланку објављеном у часопису (аутори, наслов часописа, годиште, свеска, пагинација), пожељно је и издавач, а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка.

Одрицање одговорности

Гледишта која су изнијета у објављеним радовима не изражавају ставове уредника и редакције Српског историјског часописа. Аутори преузимају правну и моралну одговорност за идеје које су изнијели у прилозима. Издавач неће сносити правну одговорност у случају испостављања било каквих захтјева за надокнаду штете.